Numer 13

Przegląd certyfikatów zawodowych funkcjonujących w sektorze finansowym

piotr

Raport powstał jako efekt badań typu desk top przeprowadzonych przez EY, na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Podstawowym celem badania był przegląd certyfikatów funkcjonujących w poszczególnych segmentach sektora finansowego, w powiązaniu z nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla pracowników sektora.

Badanie daje ilościowy i jakościowy obraz certyfikatów wykorzystywanych w sektorze finansowym w Polsce. Obejmuje przegląd zarówno licencji regulowanych przez Ministerstwo Finansów, jak i certyfikatów wydawanych przez różne podmioty działające na rynku. Raport analizuje standardy jakości certyfikatów, zwracając uwagę na potrzebę wzmocnienia wymagań w zakresie aktualizacji certyfikatów. Końcowe rekomendacje raportu postulują działania na rzecz jakości, oferty i powszechności certyfikatów.

  • Pierwszym krokiem do uspójnienia jakości mogłoby być uspójnienie ram definicyjnych. Jest to możliwe do osiągnięcia, o ile Ministerstwo Finansów zaakceptowałoby Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Sektora Bankowego.”

  • W celu wypełnienia luk w ofercie certyfikatów, proponujemy następujące kroki:

  • Priorytetyzacja zidentyfikowanych luk kwalifikacyjnych na polskim rynku

  • Identyfikacja potencjalnych instytucji certyfikujących w obszarach oznaczonych jako luki (np. instytucje oferujące szkolenia obszarowe, instytucje oferujące pokrewne certyfikacje),

  • Opracowanie i wdrożenie nowych certyfikacji przy wsparciu merytorycznym Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

  • Aby odpowiedzieć na wyzwanie związane z rozpowszechnieniem certyfikatów, proponujemy podjąć następujące obszary działania:

  • Opracowanie i wdrożenie ram badania efektywności certyfikacji (w tym badania opinii osób certyfikowanych, badania opinii pracodawców na rynku finansowym),

  • Włączenie certyfikacji wysokiej jakości jako elementów fakultatywnych do programów kierunków finansowych w szkołach średnich i wyższych.

Raport dostępny jest na stronie SRK SF LINK