Numer 12

SRK SF pracuje nad porozumieniem edukacyjnym między przedstawicielami sektora i uczelniami

piotr

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Porozumienie doskonalące sposoby współpracy biznesu i uczelni powinno zostać podpisane do końca 2019 r. Rada dąży do tego, aby zapisy porozumienia były realne, skuteczne, priorytetowe oraz tworzące środowisko upowszechniających się dobrych praktyk.

12 września br. Animatorka Rady była gościem dorocznej Konferencji Katedr Finansów uczelni polskich, organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W poprowadzonym przez Animatorkę panelu nt. „Czy uczelnie i pracodawcy potrafią osiągać wspólne cele. Jak kształcić studentów dla trwałego zatrudnienia w gospodarce 4.0.” uczestniczyli: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW; Magdalena Legęć, Wiceprzewodnicząca SRK-DF; dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH; Piotr Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Paneliści zwrócili uwagę na zagrożenie, wynikające ze spadającej rangi działalności dydaktycznej na uczelniach. Nowa ustawa 2.0 może tę sytuację jeszcze pogorszyć. W tym kontekście za szczególnie ważne uznano działania nastawione na upowszechnienie kształcenia dualnego oraz przestawienie procesu kształcenia na proces uczenia się przez całe życie, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy procesu, tzn. uczelni, studentów i pracodawców. Ta zmiana jest potrzebna i nieuchronna, biorąc pod uwagę tempo transformacji środowiska pracy. Od tego zależy jakość kapitału ludzkiego w Polsce w nadchodzącej przyszłości.

Elementem przygotowań do opracowania projektu porozumienia było również spotkanie Animatorki Rady i burza mózgów z Koordynatorami akademickiej sieci Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, które odbyło się w lipcu br.

Sformułowano ważne postulaty oraz wiele praktycznych rekomendacji:

  • potrzebny jest realny rozwój dualnego procesu uczenia się,
  • promocja postawy uczenia się przez całe życie,
  • wykorzystanie certyfikatów zawodowych dla wzmocnienia oferty dla studentów,
  • spopularyzowanie formuły wolontariatu jako ważnego doświadczenia rozwojowego zarówno dla studentów, jak i pracowników
  • koncentracja na upowszechnianiu dobrych praktyk, jako działanie multiplikujące rozwiązania, które już są stosowane

silna potrzeba aktywności sektora w zakresie prezentowania swojej atrakcyjności jako pracodawca: nowe środowisko pracy w instytucjach finansowych, wiele profili zawodowych, wiele możliwości, różnorodność projektów, nowoczesne technologie.

 

Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl